Bu projenin amacı, okul öncesi (5-6 yaş) ile ilkokul (7-8 yaş)  bilişsel hazırbulunuşluklarını dikkate alarak hava, su, toprak, canlılar ve elektro-manyetik alan konularına yönelik hazırlanan çeşitli etkinlikler aracılığıyla çocukların bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağlamaktır. Yaşamın ilk yılları bilginin özümlendiği ve yeni öğrenmelerin gerçekleştiği dönemi kapsamı açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle okul öncesi dönemi ve ilkokulun ilk yılları çocukların yeni bilişsel şemalar oluşturduğu, yaratıcı düşünme becerilerini edindiği ve aktif merak duygularının geliştiği en yoğun dönemdir. Bu dönemde çocuklara verilecek eğitimin bilgi odaklı olmaktan ziyade çocukların gelişimlerini destekleyici, merak uyandırıcı, aktif katılımını ve yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini kolaylaştırıcı şekilde çocuğu merkeze alan bir yaklaşımla planlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda bu projede çocukların aktif rol almalarını sağlayan sanat, oyun, drama, gezi, gözlem, grup çalışmaları ve deney etkinliklerine yer verilmiştir.